VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số bậc bốn $y=a{{\text{x}}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\text{ }(a\ne...

Cho hàm số bậc bốn $y=a{{\text{x}}^{4}}+b{{x}^{2}}+c\text{ }(a\ne 0)$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?
0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số $y=\frac{2}{3}{{x}^{3}}+\left( m+1...

Cho hàm số $y=\frac{2}{3}{{x}^{3}}+\left( m+1 \right){{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}+4m+3 \right)x+1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức$A=\left| {{x}_{1}}{{x}_{2}}-2({{x}_{1}}+{{x}_{2}}) \right|$ với ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ là các điểm cực trị của hàm số?
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ có đồ thị là $\left(...

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ có đồ thị là $\left( {{C}_{{}}} \right)$. Với giá trị nào của $m$ thì đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (C) tiếp xúc với đường tròn $\left( \Gamma  \right):{{\left( x-m \right)}^{2}}+{{\left(...
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y\ =\ {{x}^{3}}\ -\ 3{{x}^{2}}-mx\ +\ 2$  (1) với m...

Cho hàm số $y\ =\ {{x}^{3}}\ -\ 3{{x}^{2}}-mx\ +\ 2$  (1) với m là tham số thực. Xác định m để hàm số (1) có cực trị, đồng thời đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số tạo với hai trục tọa độ một tam giác cân
0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3mx+2\text{  }\left( {{C}_{m}} \right)$....

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3mx+2\text{  }\left( {{C}_{m}} \right)$. Số  giá trị của m để hàm số có cực trị và đường thẳng đi qua cực đại, cực tiểu của đồ thị hàm số $\left( {{C}_{m}} \right)$ cắt đường tròn ${{\left( x-1 \right)}^{2}}+{{\left( y-2...
0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+m+2\,\,\left( {{C}_{m}}...

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+m+2\,\,\left( {{C}_{m}} \right)$. Giá trị gần nhất của tham số m để đồ thị $\left( {{C}_{m}} \right)$ có 3 điểm cực trị nhận gốc toạ độ O làm trọng tâm?
0
votes
1answers
3 views

Cho hàm số $y=2{{x}^{3}}-3\left( m-1 \right){{x}^{2}}+m$ (1),...

Cho hàm số $y=2{{x}^{3}}-3\left( m-1 \right){{x}^{2}}+m$ (1), (với m là tham số thực). Tìm m để hàm số có điểm cực trị, ký hiệu là A, B sao cho ba điểm $A,B,I\left( 3;1 \right)$ thẳng hàng
0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+2$ (1), m là tham số. Tìm m...

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-3m{{x}^{2}}+2$ (1), m là tham số. Tìm m để đường thẳng qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số (1) tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 4
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-2(2m+1){{x}^{2}}+(5{{m}^{2}}+10m-3)x-10{{...

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-2(2m+1){{x}^{2}}+(5{{m}^{2}}+10m-3)x-10{{m}^{2}}-4m+6\text{ }(1)$ (với m là tham số thực). Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số (1) có hai cực trị và các giá trị cực trị của hàm số (1) trái dấu nhau?
0
votes
1answers
3 views

Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+3\left( m+2...

Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+3\left( m+2 \right)x-m-6$. Xác định m sao cho hàm số có hai cực trị cùng dấu?
0
votes
1answers
1 views

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m-1$ (1), với m là tham...

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2m{{x}^{2}}+m-1$ (1), với m là tham số thực. Xác định các giá trị của tham số m để hàm số (1) có ba cực trị, đồng thời các điểm cực trị của hàm số tạo thành một tam giác có bán kính đường...
0
votes
1answers
4 views

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-\left( 2m-1 \right){{x}^{2}}+\left( 2-m...

Cho hàm số $y={{x}^{3}}-\left( 2m-1 \right){{x}^{2}}+\left( 2-m \right)x+2\,\,\,\,\left( 1 \right)$. Tìm m để hàm số có cực đại, cực tiểu và các điểm cực trị của hàm số có hoành độ dương
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và xác định trên...

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục và xác định trên $\mathbb{R}$ có đồ thị của hàm số $y=f'\left( x \right)$ như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng?
0
votes
1answers
2 views

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$liên tục và xác định trên $R$, có...

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$liên tục và xác định trên $R$, có đồ thị được mô tả như hình vẽ bên. Số cực trị của hàm số là?  
0
votes
1answers
1 views
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy