VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
2 views

Hai phương trình $2{{\log }_{5}}(3x-1)+1={{\log...

Hai phương trình $2{{\log }_{5}}(3x-1)+1={{\log }_{\sqrt[3]{5}}}(2x+1)$ và ${{\log }_{2}}({{x}^{2}}-2x-8)=1-{{\log }_{\frac{1}{2}}}(x+2)$ lần lượt có 2 nghiệm duy nhất là ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$. Tổng ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}$ là?
0
votes
1answers
3 views

Phương trình ${{\log }_{3}}(5x-3)+{{\log }_{\frac{1}{3}}}({{x}^{2...

Phương trình ${{\log }_{3}}(5x-3)+{{\log }_{\frac{1}{3}}}({{x}^{2}}+1)=0$ có 2 nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ trong đó ${{x}_{1}}
0
votes
1answers
4 views

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{5}}\left( 5x \right)-{{\log...

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{5}}\left( 5x \right)-{{\log }_{25}}\left( 5x \right)-3=0$là :
0
votes
1answers
2 views

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}({{x}^{3}}+1)-{{\log...

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}({{x}^{3}}+1)-{{\log }_{2}}({{x}^{2}}-x+1)-2{{\log }_{2}}\sqrt{x}=0$ là:
0
votes
1answers
1 views

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}x.{{\log...

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}x.{{\log }_{3}}(2x-1)=2{{\log }_{2}}x$ là:
0
votes
1answers
1 views

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{4}}\left( {{\log }_{2}}x...

Số nghiệm của phương trình ${{\log }_{4}}\left( {{\log }_{2}}x \right)+{{\log }_{2}}\left( {{\log }_{4}}x \right)=2$ là:
0
votes
1answers
0 views

Phương trình $\log _{2}^{2}(x+1)-6{{\log }_{2}}\sqrt{x+1}+2=0$ có...

Phương trình $\log _{2}^{2}(x+1)-6{{\log }_{2}}\sqrt{x+1}+2=0$ có tập nghiệm là:
0
votes
1answers
4 views
0
votes
1answers
1 views

Phương trình ${{\log }_{3}}({{x}^{2}}-6)={{\log }_{3}}(x-2)+1$ có...

Phương trình ${{\log }_{3}}({{x}^{2}}-6)={{\log }_{3}}(x-2)+1$ có tập nghiệm là:
0
votes
1answers
3 views

Phương trình ${{\log }_{2}}(x+3)+{{\log }_{2}}(x-1)={{\log...

Phương trình ${{\log }_{2}}(x+3)+{{\log }_{2}}(x-1)={{\log }_{2}}5$ có nghiệm là:
0
votes
1answers
3 views
0
votes
1answers
2 views

Tích các nghiệm của phương trình: ${{\left( \sqrt{2-\sqrt{3}}...

Tích các nghiệm của phương trình: ${{\left( \sqrt{2-\sqrt{3}} \right)}^{x}}+{{\left( \sqrt{2+\sqrt{3}} \right)}^{x}}=4$ là:
0
votes
1answers
2 views

Bình phương các nghiệm của phương trình: ${{9}^{x}}+2(x-2){{.3}^{...

Bình phương các nghiệm của phương trình: ${{9}^{x}}+2(x-2){{.3}^{x}}+2x-5=0$ là:
0
votes
1answers
1 views

Giải phương trình ${{\left( 3+\sqrt{5} \right)}^{x}}+16{{\left(...

Giải phương trình ${{\left( 3+\sqrt{5} \right)}^{x}}+16{{\left( 3-\sqrt{5} \right)}^{x}}={{2}^{x+3}}$
0
votes
1answers
2 views

Tổng các nghiệm của phương trình ${{27}^{x}}-{{13.9}^{x}}+{{13.3}...

Tổng các nghiệm của phương trình ${{27}^{x}}-{{13.9}^{x}}+{{13.3}^{x+1}}-27=0$ là:
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy