• 0

  vote

  0

  answers

  5 views

  Câu 1 Mã: 96642 Choose the correct optio...

  Câu 1 Mã: 96642

  Choose the correct options:

  I ______ buy a telescope if I can still afford it.

  may
  might
  Both A and B

  Câu 2 Mã: 96643

  Choose the correct options:

  You ______ get tired working all day in the laboratory.

  may
  might
  Both A and B

  Câu 3 Mã: 96641

  Choose the correct options:

  ______ I ask your phone number?

  may
  might
  Both A and B

  Câu 4 Mã: 96639

  Choose the correct options:

  That _____ be true.

  may
  might
  `Both A and B

  Câu 5 Mã: 96640

  Choose the correct options:

  You ______ use any computers in this room.

  may
  might
  Both A and B

  Câu 6 Mã: 96637

  Choose the correct options:

  The policeman says we ______ go home.

  may
  might
  Both A and B

  Câu 7 Mã: 96634

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Mandy wanted to know what Mark had been doing in the labratory at 9 a.m the day before.

  "What did you do in the labratory at 9 a.m yesterday, Mark?", Mandy asked.
  "What were you doing in the labratory at 9 a.m yesterday, Mark?", Mandy asked.
  "What were you doing in the labratory at 9 a.m the day before, Mark?", Mandy asked.

  Câu 8 Mã: 96635

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  They asked if I would be going on another voyage the following month.

  "Will you be going on another voyage this month?", they asked.
  "Will you going on another voyage next month?", they asked.
  "Will you be going on another voyage next month?", they asked.

  Câu 9 Mã: 96636

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  She asked us if we had had any space exploration.

  "Have you had any space exploration?", she asked.
  "Have you made any space exploration?", she asked.
  "Did you had any space exploration?", she asked.

  Câu 10 Mã: 96632

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Hoa asked if I knew how to change questions into reported speech.

  "Do you know how to change questions into reported speech?", Hoa asked.
  "Are you know how to change questions into reported speech?", Hoa asked.
  "Did you know how to change questions into reported speech?", Hoa asked.

  Câu 11 Mã: 96633

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Our teacher asked if we understood the lesson about planets in solar system that day.

  "Do you understand the lesson about planets in solar system?", our teacher asked.
  "Do you understand the lesson about planets in solar system that day?", our teacher asked.
  "Do you understand the lesson about planets in solar system today?", our teacher asked.

  Câu 12 Mã: 96631

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Lily asked his father how far she could travel in a spaceship.

  "How far could I travel in a spaceship, dad?", Lily asked.
  "How far can I travel in a spaceship, dad?", Lily asked.
  "How far I could travel in a spaceship, dad?", Lily asked.

  Câu 13 Mã: 96629

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  He asked me how many members there were in my trekking team.

  "How many members are there in your trekking team?", he asked.
  "How many members there are in your trekking team?", he asked.
  "How many members were there in your trekking team?", he asked.

  Câu 14 Mã: 96627

  96627Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Minh asked me what the differences between Earth and Neptune were.

  "What are the difference between Earth and Neptune?" Minh asked me.
  "What are the differences between Earth and Neptune?" Minh asked me.
  "What were the differences between Earth and Neptune?" Minh asked me.

  Câu 15 Mã: 96628

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  She asked me why I hadn't phoned her 2 days before.

  "Why did you phone me 2 days ago?", she asked.
  "Why didn't you phoned me 2 days ago?", she asked.
  "Why didn't you phone me 2 days ago?", she asked.

  Câu 16 Mã: 96626

  Choose the correct direct speech for the given reported speech.

  Khanh's mother asked if he wanted to become an astronomer.

  "Do you want to become an astronomer, Khanh?", his mother asked.
  "Did you want to become an astronomer, Khanh?", his mother asked.
  "Are you want to become an astronomer, Khanh?", his mother asked.

  Câu 17 Mã: 96625

  Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets.

  This time next week he ________to London for the meeting. (fly)

   

  Câu 18 Mã: 96624

  Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets.

  Andy ________ a video about science when I arrive tonight. (watch)

   

  Câu 19 Mã: 96623

  Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets.

  I want ________ some flowers to congratulate him on his new position. (buy)

   

  Câu 20 Mã: 96622

  Complete the sentences with the correct forms of the verbs in brackets.

  Minh said he ________ an email from his cousin the day before. (receive)

   

 • 0

  vote

  0

  answers

  6 views

  Động cơ nào sau đây không phải là...

  Động cơ nào sau đây không phải là động cơ nhiệt?

  A.Động cơ của máy bay phản lực.
  B.Động cơ của xe máy Hon-da.
  C.Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy thuỷ điện Sông Đà.
  D.Động cơ chạy máy phát điện của nhà máy nhiệt điện.

 • 0

  vote

  0

  answers

  5 views

 • 0

  vote

  1

  answers

  8 views

  Em muốn hỏi   Câu 4 - Mã đề 75777 &nbsp...

  Em muốn hỏi

   

  Câu 4 - Mã đề 75777

   

   

  En đã làm và ra kết quả đúng . Nhưng lời giải đưa ra sai vì đưa điều kiện sai. Từ đó máy chấm bài em bị sai 

   

  Nên thầy, cô vui lòng kiểm tra lại để học sinh không bị hoang mang 

   

  Em cám ơn 

 • 0

  vote

  0

  answers

  14 views

 • 0

  vote

  0

  answers

  16 views

   cho a^2+b^2+c^2 = 1 tìm GTLN P= 7a + 4b + 4c

   cho a^2+b^2+c^2 = 1

  tìm GTLN P= 7a + 4b + 4c

 • 0

  vote

  1

  answers

  15 views

  List 3 causes of natural disaster

  List 3 causes of natural disaster

 • 1

  vote

  1

  answers

  22 views

  cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH a...

  cho tam giác ABC vuông tại A, vẽ đường cao AH

  a. C/m tam giác hba đồng dạng với tam giác hac

  b. Gọi P,Q thứ tự là trung điểm của các đoạn thẳng BH, AH. C/m tam giác ABP đồng dạng với tam giác CAQ

  c. C/m AP vuông góc với CQ

 • 0

  vote

  1

  answers

  12 views

  Cho tam giác ABC có AB= 4,8 cm; AC=6,4 cm; BC=...

  Cho tam giác ABC có AB= 4,8 cm; AC=6,4 cm; BC= 3,6 cm. Trên AD lấy D sao cho AD=3,2cm và trên AC lấy điểm E sao cho AE=2,4cm. Kéo dài ED cắt tia CB ở F. Chứng minh:

  a) Tam giác ABC đồng dạng với tam giác AED

  b) Tam giác FDB đồng dạng với tam giác FCE

   

  c) Tính độ dài các đoạn thẳng  FD? FB?

 • 1

  vote

  2

  answers

  18 views

  cho tam giác abc vuông tại có AB=12 cm;...

  cho tam giác abc vuông tại có AB=12 cm; AC=16 cm, vẽ đường cao AI.

  a, c/m tam giác IBA đồng dạng với tam giác ABC và AB2=IB.BC

  b, tính diện tích tam giác IBA

  c, vẽ tia phân giác BE của góc ABC (E thuộc AC) cắt AI tại M. Tính độ dài AE?

  d/ c/m MI/MA=AE/AC

   

 • 0

  vote

  1

  answers

  13 views

  Giúp em bài này với ạ: 1. cho a,b,c l&a...

  Giúp em bài này với ạ:

  1. cho a,b,c là độ dài 3 cạnh của 1 tam giác. chứng minh: a/(b+c-a) + b/(a+c-b) + c/(a+b-c)>=3

  2. cho a,b,c>0 và abc=1. Chứng minh: a/(ab+a+1)^2 + b/(bc+b+1)^2 + c/(ca+c+1)^2>=1/(a+b+c)

  3. cho a,b,c>0 a+2b+3c>20. Tìm GTNN của S= a+b+c+3/a + 9/2b + 4/c

  4. Cho x,y,x>0 cà 1/x+1/y+1/z=4. Tìm GTNN của P=1/(2x+y+z)+1/(x+2y+z)+1/(x+y+2z)

  5.cho x,y>0 và x+y>=4 Tìm GTNN của: A= (3x^+4)/4x +(2+y^3)/y^2

  6. ho a,b,c>1 Chứng minh rằng 4a^/(a-1)+5b^2/(b-1)+3c^2/(c-1)>=48

  7.Cho các số thực dương thỏa mãn x+2y+3z=18. CMR (2y+3z+5)/(x+1) + (3z+x+5)/(1+2y) + (x+2y+5)/(1+3z)>=51/7

  8. Cho các số dương a, b, c thỏa mãn: a+b+c<=3. CM1/(a^2+b^2+c^2)+ 2009/(ab+bc+ca)>=670

  9. Cho x,y,z dương thỏa mãn x+y+z = 1. Tìm GTNN của P= 1/16x + 1/4y + 1/z

  10. cho a,b,c là các số thực dương thỏa mãn a+b+c = 1. CM ab/(c+1) + bc/(a+1)+ ca/ (b+1)<=1/4

  11. Cho x,y,z là số thược dương thỏa mãn xyz=1. CMR 1/(1+x^3+y^3) + 1/(1+y^3+z^3) +1/(1+x^3+z^3)<=1

   

 • 0

  vote

  0

  answers

  12 views

  cho tam giác abc vuông tại a có ab=15cm...

  cho tam giác abc vuông tại a có ab=15cm ac=20cm. Đường cao ah

  c, Đường phân giác bd của góc abc cắt ah tại i. C/m ad.bc=ab.dc

  d, C/m tam giác hbi đồng dạng với tam giác abd. Tam giác aid là tam giác gì? Vì sao?

 • 1

  vote

  1

  answers

  31 views

 • 0

  vote

  1

  answers

  22 views

  Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD BE CF trực t&...

  Cho tam giác ABC nhọn đường cao AD BE CF trực tâm H                                                                                                                                                                                                          a) cmr AF.AB=AE.AC

  B) CMR H là tâm đường tròn nối tiếp của tg ADE

  C) CMR BH.BE+CH.CF=CB^2

  Mọi người làm hộ em câu b và câu c vs ạ em cảm ơn