VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $\left[ \frac{\pi }{6};\frac{3\pi }{4} \right]$?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Giải.

Xét hàm số $y=\sin x$ trên đoạn $\left[ \frac{\pi }{6};\frac{3\pi }{4} \right]$ ta có $y'=\cos x\Rightarrow y'=\cos x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi }{2}+k\pi $

Do $x\in \left[ \frac{\pi }{6};\frac{3\pi }{4} \right]\Rightarrow x=\frac{\pi }{2}\Rightarrow y\left( \frac{\pi }{6} \right)=\frac{1}{2};y\left( \frac{\pi }{2} \right)=1;y\left( \frac{3\pi }{4} \right)=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow \underset{\left[ \frac{\pi }{6};\frac{3\pi }{4} \right]}{\mathop{\min }}\,y=y\left( \frac{\pi }{6} \right)=\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án A.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy