VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp Luyện thi THPQG | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+35$ trên đoạn $\left[ -4;4 \right]$ lần lượt là?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải.

Xét hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+35$ trên đoạn $\left[ -4;4 \right]$ ta có $y'=3{{x}^{2}}-6x-9$

$\Rightarrow y'=0\Leftrightarrow 3{{x}^{2}}-6x-9=0\Leftrightarrow \left[ \begin{align}& x=-1\in \left[ -4;4 \right] \\ & x=3\in \left[ -4;4 \right] \\ \end{align} \right.$ khi đó $\left\{ \begin{align}& y\left( -4 \right)=-41;y\left( 4 \right)=15 \\ & y\left( -1 \right)=40;y\left( 3 \right)=8 \\ \end{align} \right.$

$\Rightarrow \underset{\left[ -4;4 \right]}{\mathop{\max }}\,y=y\left( -1 \right)=40$ và $\underset{\left[ -4;4 \right]}{\mathop{\min }}\,y=y\left( -4 \right)=-41$.

Chọn đáp án D.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy