FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

A palindrome is a number that reads the same forwards and backwards. Write the next palindrome on the given line.

1           121                 12321           …………..

IKMC Grade 1 - 2

( Một số xuôi ngược là một số khi đọc xuôi và đọc ngược đều giống nhau. Viết số xuôi ngược như nhau tiếp theo trên đường thẳng đã cho )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy