FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

When Anna was about to add a 2-digit number to another 2-digit number, she misread the digit 5 in the ones place as 3. She also misread the digit 1 in the tens place of another number as 7. As a result, the sum became 131. What would be the correct sum if she had read the numbers carefully ?

IKMC Grade 1 - 2

( Khi Anna cộng một số có 2 chữ số với một số có 2 chữ số khác, cô ấy đọc sai chữ số 5 ở hàng đơn vị thành chữ số 3. Cô ấy đọc nhầm chữ số 1 ở hàng chục của số còn lại thành chữ số 7. Khi đó tổng nhận được là 131. Hỏi tổng đúng là bao nhiêu nếu cô ấy đọc chính xác các số đó ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy