VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

James and Joseph want to buy a book. James is short of 2.40 dollars and Joseph is short of 3.60 dollars. They are able to buy the book when they poll their money. How much does the book cost?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy