Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

James and Joseph want to buy a book. James is short of 2.40 dollars and Joseph is short of 3.60 dollars. They are able to buy the book when they poll their money. How much does the book cost?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( James và Joseph muốn mua 1 quyển sách. James còn thiếu 2.40 đô la và Joseph còn thiếu 3.60 đô la. Họ có thể mua được cuốn sách khi họ góp chung số tiền của họ. Hỏi cuốn sách đó giá bao nhiêu ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy