VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

18 students in Class 2G subscribe to a widlife magazine. 24 students in the same class subcribe to a mathematics magazine. 8 of the students subcribe to both magazine. How many students are there in class 2G ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy