Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

A bamboo pole is dipped in the water with one of its ends touches the bed as shown below, not drawn to scale.


IKMC 1.2509


A marking is made on the pole at water level. The pole is then taken out and its other end is now dipped in the water. Another marking is then made. The distance between the two markings is 40 cm. How long is the pole ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( Một cột tre được ngâm trong nước với một trong hai đầu của nó chạm vào đáy như hình dưới, không được vẽ theo đúng tỉ lệ.


Một vạch được đánh dấu trên cột tại mức nước. Sau đó chiếc cột được lấy ra và đầu kia của nó bây giờ được nhúng trong nước. Một vạch khác được đánh dấu. Khoảng cách giữa hai vạch là 40 cm. Hỏi cột dài bao nhiêu ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy