FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

There are two paths linking a school to a park. From the park, there are three paths leading to the library. There are four paths from the library to a shopping mall. How many different ways are there to go to the shopping mall from the school ?

IKMC Grade 1 - 2

( Có hai con đường nối liên từ trường đến công viên. Từ công viên có 3 con đương dẫn đến thư viện. Có bốn đường dẫn tư thư viện đến một trung tâm mua sắm. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để đi từ trường đến tring tâm mua sắm ? )

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy