Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

There are two paths linking a school to a park. From the park, there are three paths leading to the library. There are four paths from the library to a shopping mall. How many different ways are there to go to the shopping mall from the school ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

( Có hai con đường nối liên từ trường đến công viên. Từ công viên có 3 con đương dẫn đến thư viện. Có bốn đường dẫn tư thư viện đến một trung tâm mua sắm. Hỏi có bao nhiêu cách khác nhau để đi từ trường đến tring tâm mua sắm ? )

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy