VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

The numbers 3, 5, 7, 8 and 9 were written into the squares so that the sum of the numbers in the row is equal to the sum of the numbers in the column. Which number was written in the centre square ?

IKMC 1.068

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy