VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Six little elephants, A, B, C, D, E, F, are lining up to buy tickets. F is after A and before D and he is also between B and C; B is the first in the line; and E is the last in the line. Which elephant is F ?

IKMC 1.2426

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy