VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Gear A is about to make one complete turn in the direction shown in Figure 1

IKMC 1.2420

The piece “x” moved to one of the positions a, b, c, d, e shown in Figure 2

IKMC 1.2421

To which position did “x” move ?

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy