VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Sparrow Jack jumps on a fence from one post to another. Each jump takes him one second. He makes four jumps ahead, then one jump back and again four jumps ahead and one back ect. In how many seconds will Jack jump from START to FINISH ?

IKMC 1.012

IKMC Grade 1 - 2

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy