Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
63 views

cô giáo có 192 viên kẹo dể đều trong...

cô giáo có 192 viên kẹo dể đều trong các hộp ,cô lấy mỗi hộp 9 viên kẹo chia đều cho các cháu thiếu nhi,sau khi chia cô giáo còn lại 120 viên kẹo.Hỏi trước khi chia...
0
votes
1answers
43 views

Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là...

Số lớn nhất có các chữ số khác nhau mà tổng các chữ số bằng 12 là ……?
0
votes
1answers
64 views

Tìm số có 3 chữ số $\overline{abc}$ , biết rằng: $\overline{4abc}...

Tìm số có 3 chữ số $\overline{abc}$ , biết rằng: $\overline{4abc}+\overline{2abc}$= 7908 ?
0
votes
1answers
45 views

Tìm X, biết: 2567 – X x 4 = 2167 ?

Tìm X, biết: 2567 – X x 4 = 2167 ?
0
votes
1answers
43 views

$\frac{1}{6}$ của tổng 4284 kg và 1158 kg là …… ?

$\frac{1}{6}$ của tổng 4284 kg và 1158 kg là …… ?
0
votes
1answers
41 views

Tính: 54630 – 7284 – 2716 = …………..?

Tính: 54630 – 7284 – 2716 = …………..?
0
votes
1answers
56 views

Một hình chữ nhật có diện tích là 126cm2, chiều rộng là 7cm. Tính...

Một hình chữ nhật có diện tích là 126cm2, chiều rộng là 7cm. Tính chu vi của hình chữ nhật đó ?
0
votes
1answers
56 views

Tính chu vi của một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 10m ?

Tính chu vi của một mảnh vườn hình vuông có cạnh dài 10m ?
0
votes
1answers
54 views

Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 9cm và chiều...

Tính diện tích của một hình chữ nhật có chiều rộng 9cm và chiều dài 23cm ?
0
votes
0answers
28 views
0
votes
0answers
30 views
0
votes
0answers
33 views

Cho biểu thức: 60748 = ………..+ 700 + 40 + 8. Số thích hợp điền vào...

Cho biểu thức: 60748 = ………..+ 700 + 40 + 8. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ?
0
votes
1answers
36 views

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy 2 lần số đó cộng với 185...

Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy 2 lần số đó cộng với 185 rồi chia cho 3 thì được số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau ?
0
votes
1answers
34 views

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 6 được số dư là 4....

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 6 được số dư là 4. Nếu lấy số thứ hai chia cho 6 thì được số dư là 5. Hỏi lấy tổng hai số đó chia cho 6 thì có số dư là bao nhiêu ?
0
votes
0answers
28 views

Cho biểu thức: 75042 = 70000+ ………..+ 40 + 2. Số thích hợp điền...

Cho biểu thức: 75042 = 70000+ ………..+ 40 + 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. Linh
  • 3. F B Huong Dinh
  • 4. Trần Khánh Hoàng
  • 5. Hậu Đỗ
  • 6. Bùi Phan Đức
  • 7. Hoàng Công Hưng
  • 8. Đào Thị Minh Thư
  • 9.
  • 10. Hồng Vân
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy