VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Chia hai số tự nhiên. Nếu lấy số nhất chia cho 6 được số dư là 4. Nếu lấy số thứ hai chia cho 6 thì được số dư là 5. Hỏi lấy tổng hai số đó chia cho 6 thì có số dư là bao nhiêu ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy