Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay ?


Trả lời: Tổng số tuổi là … tuổi   

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Tuổi em bằng tuổi anh hiện nay sau số năm là :


21 – 15 = 6 (năm)


Tuổi anh khi đó là :


21 + 6 = 27 (tuổi)


Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là :


27 + 21 = 48 (tuổi)


Đáp số: 48 tuổi.

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy