VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Một cửa hàng sau khi bán đi 142kg đường thì còn lại 356kg đường. Hỏi lúc đầu cửa hàng đó có bao nhiêu ki – lô – gam đường ?

Trả lời: Lúc đầu cửa hàng đó có ……… kg đường.

Đề vio năm 2017 - 2018

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy