VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Trong kho có 8250kg thóc. Người ta lấy ra $\frac{1}{5}$ số thóc đó, rồi sau đó lấy thêm 782kg thóc nữa. Hỏi người ta đã lấy ra bao nhiêu ki-lô-gam thóc ?

Trả lời: Người ta đã lấy ra …….kg thóc.

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy