VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ngăn thứ nhất có 68 quyển sách, kém số sách ở ngăn thứ hai 15 quyển. Số sách ở ngăn thứ hai bằng $\frac{1}{8}$ số sách ở ngăn thứ ba. Hỏi ngăn thứ ba có bao nhiêu quyển sách ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy