VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

An có một số truyện. Nếu An xếp các quyển truyện đó thành 5 chồng thì mỗi chồng được 9 quyển và thừa 1 quyển. Hỏi An có bao nhiêu quyển truyện ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy