VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Ngăn thứ nhất có 48 quyển sách. Số sách ở ngăn thứ hai bằng $\frac{1}{4}$ số sách ở ngăn thứ nhất. Hỏi ngăn thứ hai có ít hơn ngăn thứ nhất bao nhiêu quyển sách?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy