Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 3 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Trong một phép chia hết có thương bằng $\frac{1}{6}$ số bị chia, thương hơn số chia 42 đơn vị. Tìm số bị chia ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


Thương bằng $\frac{1}{6}$ số bị chia thì số chia bằng 6


Thương là:


6 + 42 = 48


Số bị chia là:


48 x 6 = 288


Đáp số: 288

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy