FB Twitter Youtube Google +
VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

hoc truc tuyen, luyen thi truc tuyen, luyen thi toan truc tuyen, luyen thi toan online, khoa hoc truc tuyen, khoa hoc online

Tìm số có 3 chữ số, biết rằng nếu đổi chỗ chữ số hàng trăm và hàng chục cho nhau thì giá trị của số đó không thay đổi và nếu giảm chữ số hàng chục đi 5 lần thì được chữ số hàng đơn vị ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Bài giải:

Số cần tìm là: $\overline{abc}$ ( a khác 0; a,b,c < 0)

Ta có : a = b

           b = 5 x c

Ta có sơ đồ:

c: 1 phần

b: 5 phần

a: 5 phần

+ Nếu c = 0 $\to $ a = 0 ( loại)

+ Nếu c = 1 $\to $ b = 5 $\to $ a = 5 ( nhận )

+ Nếu c = 2 $\to $ b = 10 $\to $ a = 10 ( loại )

Vậy số cần tìm là: 551

Thời gian mở của
Phục vụ 24/7
Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy