VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hà đang cầm trên tay một số thẻ số, biết rằng lấy số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số lẻ liền sau số 29. Hỏi Hà đang cầm bao nhiêu thẻ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy