VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hà đang cầm trên tay một số thẻ số, biết rằng lấy số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng 2 chữ số của nó bằng 16 trừ đi số của Hà đang cầm thì được kết quả là số chẵn liền trước số 50. Hỏi Hà đang cầm bao nhiêu thẻ ?

Đề vio năm 2016 - 2017

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy