VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hiện nay tổng số tuổi của hai anh em là 20 tuổi. Biết tuổi anh là 13 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện tại ?

TOÁN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy