VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Dạng 9: Tìm số chia

Vui lòng đăng nhập để thực hiện hành động này !

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

Tìm số chia

(1)Kiến thức cần nhớ:

(+)Phép chia:

Ví dụ: Tìm X, sao cho:

30 : X = 5

(+)Phân tích:

Quan hệ giữa phép nhân và phép chia

15 : 3 = 5

->5 x 3 = 15

6 x 3 = 18 ->18 : 3 = 6 và 18 : 6 = 3

Giải:

30 : X = 5

30 = 5 x X

->5 x X = 30

X = 30 : 5

X = 6

Kết luận: Trong phép chia hết, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương

2) Bài tập:

Ví dụ 1: Tìm X:

a, 12 : X = 2

X = 12 : 2

X = 6

b, 42 : X = 6

X = 42 : 6

X = 7

c, 27 : X = 3

X = 27 : 3

X = 9

d, 36 : X = 4

X = 36 : 4

X = 9

e, X : 5 = 4

X = 4 x 5

X = 20

g, X x 7 = 70

X = 70 : 7

X = 10

Ví dụ 2: Tìm X:

a, 20 : X = 9 – 5

20 : X = 4

X = 20 : 4

X = 5

b, 36 : X = 3 + 6

36 : X = 9

X = 36 : 9

X = 4

c, 27 : ( X + 3) = 3

(X + 3) = 27 : 3

(X + 3) = 9

X = 9 – 3

X = 6

d, 42 : X – 3 = 4

42 : X = 4 + 3

42 : X = 7

X = 42 : 7

X = 6

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Phần 1: Các kiến thức cần thiết ở học kì I

4. Phần 2: Bài tập theo tuần học kì I

5. Phần 3: Các kiến thức cần thiết ở học kì II

6. Phần 4: Bài tập theo tuần của học kì II

/thi-online-toan-3-dang-9-tim-so-chia-mtt4456.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy