🍕+🍕+🍕=30   🍕+🍔+🍔=20   🍔+🍟+🍟=9   🍔+🍟x🍕=?

-3

🍕+🍕+🍕=30

 

🍕+🍔+🍔=20

 

🍔+🍟+🍟=9

 

🍔+🍟x🍕=?

8 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.