xy+x+y=5

0

xy+x+y=5

1 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.

 • 0

  $\begin{align}
  & xy+x+y=5 \\
  & \Rightarrow xy+x+y+1=6 \\
  & \Rightarrow y\left( x+1 \right)+x+1=6 \\
  & \Rightarrow \left( x+1 \right)\left( y+1 \right)=6 \\
  \end{align}$
  Do $x, y$ là số tự nhiên nên $x + 1$ và $y + 1$ là các số tự nhiên.
  $\Rightarrow \left( x+1, y+1 \right)\in \left\{ \left( 1, 6 \right); \left( 6, 1 \right); \left( 2,\,\,3 \right); \left( 3, 2 \right) \right\}$
  $\Rightarrow \left( x, y \right)\in \left\{ \left( 0, 5 \right);\left( 5, 0 \right); \left( 1, 2 \right); \left( 2, 1 \right) \right\}$

  Trả lời lúc: 14-10-2020 09:11

  Lượng Lượng