VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hộp thứ nhất và hộp thứ hai đều có 2 chục cục tẩy. Hộp thứ ba có 10 cục tẩy. Hỏi cả ba hộp có bao nhiêu cục tẩy ?

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy