VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 20 viên bi, Mạnh có 16 viên bi và Đức có 23 viên vi. Hỏi cả ba bạn có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả ba bạn có. ..........viên bi.

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy