VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Cho: 5 + 5 ….. 4 + 6. 

Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm là :

CÁC SỐ TỰ NHIÊN NHỎ HƠN 100

Câu hỏi liên quan