Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 1 | Học trực tuyến

0

Hoàng có 5 chục cái ảnh. Duy có ít hơn Hoàng 2 chục cái ảnh. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái ảnh?

Trả lời: Cả hai bạn có…… cái ảnh.

1 Trả Lời

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website.

 • 0

  Bài giải:


  Đổi 5 chục cái ảnh = 50 cái ảnh


        2 chục cái ảnh = 20 cái ảnh


  Duy có số cái ảnh là:


  50 – 20 = 30 ( cái ảnh)


  Cả hai bạn có số cái ảnh là:


  50 + 30 = 80 ( cái ảnh)


  Đáp số: 80 cái ảnh