Tất Cả Câu Hỏi Gửi Câu Hỏi

0
votes
1answers
29 views

Hình vuông có mấy trục đối xứng?

Hình vuông có mấy trục đối xứng?
0
votes
1answers
18 views

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?

Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào đúng?
0
votes
1answers
24 views

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:
0
votes
1answers
25 views

Trong mặt phẳng Oxy  cho điểm $M(2;3)$ . Hỏi trong bốn điểm sau...

Trong mặt phẳng Oxy  cho điểm $M(2;3)$ . Hỏi trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép đối xứng trục Ox?
0
votes
1answers
24 views

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:

Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau:
0
votes
1answers
17 views

Khẳng định nào sau đây đúng ?

Khẳng định nào sau đây đúng ?
0
votes
1answers
26 views

Một hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng.

Một hình lục giác đều có bao nhiêu trục đối xứng.
0
votes
1answers
78 views

Cho  đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài...

Cho  đường tròn có bán kính bằng nhau và đôi một tiếp xúc ngoài với nhau tạo thành hình (H) . Hỏi (H)  có mấy trục đối xứng?
0
votes
1answers
27 views

Hình nào sau đây có trục đối xứng (mỗi hình là một chữ cỡ in...

Hình nào sau đây có trục đối xứng (mỗi hình là một chữ cỡ in hoa):
0
votes
1answers
67 views

Trong mặt phẳng Oxy , cho Parapol (P)  có phương trình y = x2 ....

Trong mặt phẳng Oxy , cho Parapol (P)  có phương trình y = x2 . Hỏi Parabol nào trong các parabol sau là ảnh của (P)  qua phép đối xứng trục Oy ?
0
votes
1answers
28 views

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép đối xứng trục...

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy, cho phép đối xứng trục Ox. Phép đối xứng trục Ox biến đường thẳng d: x + y -2 =0 thành đường thẳng d’ có phương trình là:
0
votes
1answers
30 views

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Phép đối xứng trục Ox...

Trong mặt phẳng với hệ trục tọa độ Oxy. Phép đối xứng trục Ox biến đường tròn$(C):{{(x-1)}^{2}}+{{(y+2)}^{2}}=4$thành đường tròn (C’) có phương trình là:
0
votes
1answers
25 views

Cho tam giác cân ABC cân tại A biết B( 2,0), C(0;4). phương trình...

Cho tam giác cân ABC cân tại A biết B( 2,0), C(0;4). phương trình trục đối xứng của tam giác ABC là
0
votes
1answers
18 views

Cho hình bình hành ABCD, có điểm A(1,1), B(2,2),C(2,1). Tìm ảnh...

Cho hình bình hành ABCD, có điểm A(1,1), B(2,2),C(2,1). Tìm ảnh A’ của điểm A qua phép đối xứng qua trục BD.
0
votes
1answers
35 views

Trong mặt phẳng Oxy cho đường  thẳng d có phương trình x – y + 1...

Trong mặt phẳng Oxy cho đường  thẳng d có phương trình x – y + 1 = 0 và hai điểm A(1;5), B(1;-1). Tìm M thuộc d sao cho MA + MB nhỏ nhất ?

Thành Viên Tích Cực

  • 1. Phạm Thị Ngọc Anh
  • 2. nguyễn xuân hưng phú
  • 3. Trần Khánh Hoàng
  • 4. Nguyễn Anh
  • 5. Hoàng Anh vinastudy
  • 6. Nguyễn Hoàng Duy Hưng
  • 7. Trần Thị Nhung
  • 8. Nguyễn Thị Đào
  • 9. Hậu Đỗ
  • 10. Linh
Chào năm học mới
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy