Tìm số trung bình cộng

Gửi câu hỏi Báo lỗi Học bài tiếp theo

Tìm số trung bình cộng

Kiến thức cần nhớ:

Trung bình cộng = tổng : số số hạng

Ví dụ 1: Tìm trung bình cộng của 10, 20, 60 ?

Bài giải:

Tổng các số là:

10 + 20 + 60 = 90

Trung bình cộng là:

90 : 3 = 30

Đáp số: 30

Ví dụ 2: Khối lớp Bốn có 3 lớp: Lớp 4A có 28 học sinh, lớp 4B có 33 học sinh, lớp 4C có 35 học sinh. Hỏi trung bình mỗi lớp có bao nhiêu học sinh ?

Bài giải:

Tổng số học sinh lớp 4A, 4B, 4C là:

28 + 33 + 35 = 96 (học sinh)

Trung bình mỗi lớp có số học sinh là:

96 : 3 = 32 (học sinh)

Đáp số: 32 học sinh

Ví dụ 3: Một ô tô giờ thứ nhất đi được 42km, giờ thứ hai đi được hơn giờ thứ nhất 6km, giờ thứ ba đi được hơn giờ thứ hai 3km. Hỏi trung bình mỗi giờ ô tô đi được bao nhiêu kilômét ?

Bài giải:

Giờ thứ hai đi được số kilômét là:

42 + 6 = 48 (km)

Giờ thứ ba đi được số kilômét là:

48 + 3 = 51 (km)

Tổng số kilômét đi được trong 3 giờ là:

42 + 48 + 51 = 141 (km)

Trung bình mỗi giờ ô tô đi được:

141 : 3 = 47 (km)

Đáp số: 47 km

Chú ý:

Trung bình cộng = Tổng : số số hạng

Tổng = Trung bình cộng x số số hạng

Ví dụ 4: Số trung bình cộng của hai số là 36. Tìm hai số đó, biết rằng số lớn gấp 3 lần số bé ?

Bài giải:

Tổng hai số là:

36 x 2 = 72

Ta có sơ đồ:

1_1

Tổng số phần bằng nhau là:

3 + 1 = 4 (phần)

Số bé là:

72 : 4 = 18

Số lớn là:

18 x 3 = 54

Đáp số: Số lớn: 54; số bé: 18

Ví dụ 5: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39. Trung bình cộng của số thứ hai và số thứ ba là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ ba là 36. Tìm ba số đó ?

Bài giải:

Tổng của số thứ nhất và số thứ hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ ba là:

30 x 2 = 60

Tổng của số thứ ba và số thứ nhất là:

36 x 2 = 72

Tổng ba số là:

(78 + 60 + 72) : 2 = 105

Vậy: Số thứ ba là:

105 – 78 = 27

Số thứ nhất là:

105 – 60 = 45

Số thứ hai là:

105 – 72 = 33

Đáp số: các số là: 45; 33; 27

 

 

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề 1: Trung bình cộng

4. Chuyên đề 2: Tổng – hiệu

5. Chuyên đề 3: Cấu tạo số

6. Chuyên đề 4: Dãy số - quy luật

7. Chuyên đề 5: Số và chữ số - Số tự nhiên

8. Chuyên đề 6: Phép chia hết – phép chia có dư

9. Chuyên đề 7:Phân số

10. Chuyên đề 8: Tỉ số

11. Chuyên đề 9: Hình học