THI ONLINE - TOÁN 4 - VIẾT THÊM CHỮ SỐ VÀO BÊN TRÁI VÀ BÊN PHẢI SỐ TỰ NHIÊN

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Nguyễn Hữu Thắng

***0496

Điểm 0,00

2

Chị Yến PHHS Phí Minh Đăng

***8689

Điểm 0,00

3

Vu Hai

***3333

Điểm 0,00