THI ONLINE - TOÁN 4 - VIẾT THÊM CHỮ SỐ VÀO BÊN TRÁI SỐ TỰ NHIÊN - ĐỀ SỐ 1

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 45 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Trần Minh Nhật

***7266

Điểm 10,00

2

PHHS Thảo Vy

***0875

Điểm 9,00

3

Vu Hai

***3333

Điểm 8,00

4

HK

***nhvbsp@gmail.com

Điểm 8,00

5

Tim Hoa Lan

***0278

Điểm 1,00