VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Rút gọn căn thức không chứa biến ( Phần 2)

Học bài tiếp theo Báo lỗi

Chú ý: nếu báo lỗi sai hoặc spam báo lỗi bạn sẽ bị khóa nick

RÚT GỌN CĂN THỨC KHÔNG CHỨA BIẾN (PHẦN 2)

Chú ý: $\sqrt{{{A}^{2}}}=\left| A \right|=\left\{ \begin{align}& A,(A\ge 0) \\ & -A,(A<0) \\ \end{align} \right.$

VD1: Thực hiện các phép tính :

${{A}_{1}}=\sqrt{{{(3+2\sqrt{2})}^{2}}}=\sqrt{{{(3-2\sqrt{2})}^{2}}}$

    $=\left| 3+2\sqrt{2} \right|+\left| 3-2\sqrt{2} \right|$

$=3+2\sqrt{2}+3-2\sqrt{2}=6$

${{A}_{2}}=\sqrt{{{(5-2\sqrt{6})}^{2}}}-\sqrt{{{(5+2\sqrt{6})}^{2}}}$ $=\left| 5-2\sqrt{6} \right|-\left| 5+2\sqrt{6} \right|$

      $=5-2\sqrt{6}-5-2\sqrt{6}=-4\sqrt{6}$

${{A}_{3}}=\sqrt{{{(2-\sqrt{3})}^{2}}}+\sqrt{\left( 1-\sqrt{3} \right)}$$=\left| 2-\sqrt{3} \right|+\left| 1-\sqrt{3} \right|$

     $=2-\sqrt{3}+\sqrt{3}-1=1$

${{A}_{4}}=\sqrt{{{(3+\sqrt{2})}^{2}}}-\sqrt{\left( 1-\sqrt{2} \right)}$$=\left| 3+\sqrt{2} \right|-\left| 1-\sqrt{2} \right|$ 

     $=3+\sqrt{2}-\left( \sqrt{2}+1 \right)=4$

VD2: Rút gọn biểu thức sau:

${{B}_{1}}=(2\sqrt{3}-5\sqrt{27}+4\sqrt{12}):\sqrt{3}$

     $=(2\sqrt{3}-15\sqrt{3}+8\sqrt{3}):\sqrt{3}=-5\sqrt{3}:\sqrt{3}=-5$

${{B}_{2}}=\sqrt{125}-4\sqrt{45}+3\sqrt{20}-\sqrt{80}$

     $=5\sqrt{5}-12\sqrt{5}+6\sqrt{5}-4\sqrt{5}=-5\sqrt{5}$

${{B}_{3}}=2\sqrt{3}-4\sqrt{27}+5\sqrt{48}=2\sqrt{3}-12\sqrt{3}+20\sqrt{3}=10\sqrt{3}$

${{B}_{4}}=(3\sqrt{50}-5\sqrt{18}+3\sqrt{8}).\sqrt{2}$

     $=(15\sqrt{2}-15\sqrt{2}+6\sqrt{2}).\sqrt{2}=6\sqrt{2}.\sqrt{2}=12$

Xem thêm

Bình luận

ĐỀ CƯƠNG KHOÁ HỌC

1. Bài Giảng Học Thử

2. CHUYÊN ĐỀ 1: CĂN THỨC

3. CHUYÊN ĐỀ 2: HÀM SỐ BẬC NHẤT

4. CHUYÊN ĐỀ 3: HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC

5. CHUYÊN ĐỀ 4: ĐƯỜNG TRÒN.

6. CHUYÊN ĐỀ 5: HÀM SỐ BẬC HAI

7. CHUYÊN ĐỀ 6: PHƯƠNG TRÌNH

8. CHUYÊN ĐỀ 7: PHƯƠNG TRÌNH VÔ TỈ

9. CHUYÊN ĐỀ 8: HỆ PHƯƠNG TRÌNH

10. CHUYÊN ĐỀ 9: Giải bài toán bằng cách lập phương trình - Hệ phương trình

11. CHUYÊN ĐỀ 11: TỨ GIÁC NỘI TIẾP

/can-thuc-cac-cong-thuc-bien-doi-can-thuc-bh28457.html
Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy