Phương pháp vẽ sơ đồ

Vui lòng đăng nhập để xem bài học!

Đề cương khoá học

1. Bài giảng học thử học kì I

2. Bài giảng học thử học kì II

3. Chuyên đề 1: Số và chữ số

4. Chuyên đề 2: Tính nhanh giá trị biểu thức

5. Chuyên đề 3: Bài toán tìm x

6. Chuyên đề 4: Các bài toán có lời văn

7. Chuyên đề 5 : Phương pháp vẽ sơ đồ, bài toán rút về đơn vị

8. Chuyên đề 6 : Bài toán trồng cây

9. Chuyên đề 7: Dãy số tự nhiên

10. Chuyên đề 8: Các bài toán đếm số hình

11. Chuyên đề 9: Các bài toán hình học

12. Chuyên đề 10: Tư duy lôgic