THI ONLINE - TOÁN 3 - BÀI TOÁN TÍNH NHANH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

Trong quá trình làm bài hãy tập trung để có thể hoàn thành tốt nhất bài thi!

Nếu xảy ra bất cứ lỗi nào trong quá trình làm bài vui lòng liên hệ số điện thoại : 0944.39.39.56

Chúc các bạn đạt điểm số cao nhất!

Thời gian làm bài: 30 phút Thang điểm: 10 điểm

Làm đề

Bảng xếp hạng tháng 10

Bảng xếp hạng tính điểm bài làm đầu tiên trong tháng

1

Bảo Châu + Anh Khoa

***9780

Điểm 9,00

2

Bùi Hữu Phước

***2931

Điểm 8,00

3

Trần Nguyễn Thảo Anh

***h0302

Điểm 4,00

4

Vũ Hương

***ongvu@gmail.com

Điểm 3,00

5

Hoàng Ngọc Linh

***inh2106

Điểm 2,00