Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhẩm:


100 – ( 50 + 30) = ......... ?

3 Trả Lời 3

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải:


100 – ( 50 + 30)


= 100 - 80


= 20

0
100- (50+30)= 20

0
100 - ( 50 + 30 ) = 100 - 80
= 20

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy