VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Hùng có 8 viên bi, Việt có 6 viên bi. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu viên bi ?

Trả lời: Cả hai bạn có …….. viên bi.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy