VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huyền có 9 cái kẹo, Lan cho thêm Huyền 6 cái kẹo. Hỏi Huyền có tất cả bao nhiêu cái kẹo ?

Trả lời: Huyền có tất cả ...... cái kẹo.

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy