VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Huyền có 47 cái kẹo, Huyền cho Thảo một chục cái kẹo. Hỏi Huyền còn bao nhiêu cái kẹo ?

Trả lời: Huyền còn………cái kẹo

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy