VINASTUDY - HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN DÀNH CHO HỌC SINH TỪ LỚP 1 - 12

Lan có 24 bông hoa, Huệ có 25 bông hoa. Hỏi cả hai bạn có tất cả bao nhiêu bông hoa ?

Trả lời: Cả hai bạn có …….. bông hoa

SỐ TỰ NHIÊN

Câu hỏi liên quan

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy