Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh:


2 + 3 + 5 + 12 + 13 + 15 + 22 + 23 + 25 = …?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


2 + 3 + 5 + 12 + 13 + 15 + 22 + 23 + 25


= ( 2 + 3 + 5 ) + ( 12 + 13 + 15 ) + ( 22 + 23 + 25 )


= 10 + 40 + 70


= 120


Đáp số: 120

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy