Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh:


21 – 23 + 25 – 27 + 29 – 31 + 33 – 35 + 37 – 39 + 41 =… ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


21 – 23 + 25 – 27 + 29 – 31 + 33 – 35 + 37 – 39 + 41


= 41 – 39 + 37 – 35 + 33 – 31 + 29 – 27 + 25 – 23 + 21


= ( 41 – 39 ) + ( 37 – 35 ) + ( 33 – 31 ) + ( 29 – 27 ) + ( 25 – 23 ) + 21


= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 21


= 31


Đáp số: 31

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy