Câu hỏi của Vinastudy - Hệ Thống Giáo Dục Trực Tuyến - Toán lớp 2 | Học trực tuyến Gửi Câu Hỏi

0

Tính nhanh


31 – 33 + 35 – 37 + 39 – 41 + 43 – 45 + 47 – 49 + 51 =… ?

1 Trả Lời 1

Lưu ý khi trả lời:

- Cần có tài khoản trước khi gửi bình luận.

- Trả lời giúp bạn cũng là giúp mình.

- Trả lời theo nội dung câu hỏi không bình luận lan man lạc chủ đề.

- Gửi câu trả lời phải rõ ràng, viết tiếng Việt có dấu.

- Trả lời có đính kèm liên kết tới website khác sẽ bị ban vĩnh viễn.

- Vi phạm chính sách sẽ dẫn tới việc bị dừng tất cả dịch vụ sử dụng tại website

0

Bài giải


31 – 33 + 35 – 37 + 39 – 41 + 43 – 45 + 47 – 49 + 51


= 51 – 49 + 47 – 45 + 43 – 41 + 39 – 37 + 35 – 33 + 31


= ( 51 – 49 ) + ( 47 – 45 ) + ( 43 – 41 ) + ( 39 – 37 ) + ( 35 – 33 ) + 31


= 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 31


= 41


Đáp số: 41

Thời gian làm việc
Thời gian làm việc

Bản quyền thuộc về trung tâm Vinastudy